Vláda schválila dlho očakávanú Envirostratégiu 2030

Enviro
Komentáre

Po rokoch má tak Slovensko jasne stanovený postup ako čeliť najväčším súčasným environmentálnym výzvam, ako je boj proti skládkovaniu odpadov, ochrana ovzdušia a ochrana druhov a biotopov.

Po schválení vládou nastáva fáza uvedenia Envirostratégie do praxe. To sa bude diať prostredníctvom zmien zákonov či sektorových akčných plánov.

„Environmentálne výzvy, ktorým Slovensko čelí, si vyžadujú dlhodobú víziu a strategické smerovanie. Práve Envirostratégia 2030, na ktorej pracoval veľký tím odborníkov nastavuje ciele a navrhuje opatrenia, ako sa k nim dopracovať,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Osobitná pozornosť je venovaná environmentálnej výchove, pri ktorej zavedieme aj monitoring a vyhodnocovanie vzdelávacích aktivít. Zlepšíme rozsah aj kvalitu zbieraných údajov, a to najmä v oblasti vôd, ovzdušia a odpadov a sprístupníme ich verejnosti,“ povedal štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla.

Environmentálne vzdelávanie má prispieť k zvýšeniu verejného povedomia o životnom prostredí.

„Strategický dokument je rozdelený do troch základných oblastí, ktorými sú ochrana prírody so zameraním na ochranu vody, lesov a chránených druhov; zmena klímy a ochrana ovzdušia a zelené hospodárstvo vrátane obehovej ekonomiky a efektívneho nakladania s odpadmi,“ priblížil Martin Haluš, riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia SR (IEP).

Envirostratégiu 2030 pripravili práve analytici IEP spoločne so 160 odborníkmi z ministerstiev, akademickej pôdy, vedeckých inštitúcií, podnikateľského a neziskového sektora.

Celý text Envirostratégie nájdete TU.

Hlavné ciele Envirostratégie 2030

zdroj: Inštitút environmentálnej politiky

Ochrana prírody 
Zlepší sa ochrana biodiverzity a zamedzí sa zhoršovaniu stavu druhov a biotopov. Do roku 2024 sa prehodnotí a zjednoduší systém chránených území a stupňov ochrany. V národných parkoch budú bezzásahové územia tvoriť 50% celkovej rozlohy národného parku do roku 2025 a 75% tejto rozlohy do roku 2030. V bezzásahových územiach bude ťažba zakázaná a na ostatnom území bude uprednostňované prírode blízke obhospodarovanie. Zároveň sa zvýši aj kontrola ťažby dreva. V rámci udržateľného hospodárenia s pôdou bude ekologická poľnohospodárska výroba zaberať aspoň 13,5 % celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy. Slovensko dosiahne dobrý stav vôd a prijaté zelené opatrenia zabezpečia zvýšenú ochranu pred povodňami. Zadržiavaním vody, lepším plánovaním v krajine a zodpovednejším hospodárením s vodou prispejeme k obmedzeniu sucha a nedostatku vody.

Ochrana ovzdušia
V oblasti ochrany ovzdušia sa hlavné opatrenia zameriavajú na utlmenie spaľovania uhlia, ekologickú dopravu a efektívnejšie a čistejšie vykurovacie systémy. Dôslednejšie sa bude tiež uplatňovať princíp „znečisťovateľ platí“ a odstránené by mali byť tiež environmentálne škodlivé dotácie na uhlie alebo biomasu z neudržateľných zdrojov. Kvalita ovzdušia sa v roku 2030 zlepší a nebude mať výrazne negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. V oblasti zmeny klímy zníži Slovensko emisie skleníkových plynov v sektoroch obchodovania s emisiami o 43 % a mimo týchto sektorov minimálne o 20 % oproti roku 2005. 

Zelené hospodárstvo
Na Slovensku sa budú postupne zavádzať princípy obehového hospodárstva. Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu na minimálne 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Zároveň sa zvýši používanie preventívnych opatrení na prevenciu vzniku čiernych skládok. Slovensko do roku 2030 obmedzí produkciu potravinového odpadu. Reštaurácie a supermarkety budú povinné potraviny ďalej využiť a to buď darovať nezávadné potraviny charite alebo potraviny po záruke kompostovať či energeticky zhodnotiť. Zelené verejné obstarávanie pokryje aspoň 70 % z celkovej hodnoty všetkých verejných obstarávaní a výrazne sa zvýši podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Energetická náročnosť priemyslu Slovenska sa priblíži priemeru EÚ. V oblasti výroby energie bude preferovaná výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá svojou povahou nezaťažuje životné prostredie.
Envirostratégia 2030prešlamedzirezortným pripomienkovým konaním, v rámci ktorého k nemu bolo podaných 444 pripomienok. Následne sa dostala na rokovanie vlády. Aktuálne bude nasledovať fáza implementácie stratégie a napĺňanie jej cieľov a to najmä pri zmenách zákonov, nastavení podporných mechanizmov a sektorových akčných plánov.

Autori Envirostratégie 2030 mysleli aj na jej správne plnenie, a práve preto do samotného uznesenia vlády pridali bod, ktorý viaže podpredsedov vlády a dotknuté rezorty podieľať sa na plnení stratégie a zabezpečiť súlad nových strategických dokumentov s Envirostratégiou 2030 ročne do 31. júna.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Mohlo by vás zaujímať

Newsletter

Zapoj sa do odberu nášho CorrectGreen newslettera a dostávaj pravidelné informácie zo sveta ekológie ľudskou rečou. Z newsletteru sa môžeš kedykoľvek odhlásiť.