Environmentálna kriminalita má vplyv na ohrozovanie zdravia našej krajiny

Enviro
Komentáre

Najnovšie číslo Enviromogazínu je venované kriminalite páchanej na našom životnom prostredí. Túto tému považuje za dôležitú aj minister životného prostredia László Sólymos.

Neoprávnené nakladanie s odpadmi, porušovanie ochrany vôd a ovzdušia, ohrozovanie a poškodenie životného prostredia sú klasifikované ako trestné činy.

Na každú oblasť environmentálnej kriminality, resp. trestného činu voči životnému prostrediu sa vzťahujú samostatné právne predpisy.

Na tieto sa odvolávajú skutkové podstaty trestných činov proti životnému prostrediu zaradených v samostatnej hlave Trestného zákona pod názvom „Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu“. Druhý oddiel tejto hlavy v jednotlivých skutkových podstatách trestných činov definuje tieto protiprávne konania ako:  

  • ohrozovanie a poškodenie životného prostredia,
  • neoprávnené nakladanie s odpadmi,
  • porušovanie ochrany vôd a ovzdušia,
  • porušovanie ochrany rastlín a živočíchov vrátane nelegálneho obchodovania s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov a nelegálnych výrubov stromov mimo lesného pôdneho fondu,
  • porušovanie ochrany stromov a krov rastúcich v lesnom pôdnom fonde,
  • šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín,
  • únik geneticky modifikovaných organizmov,
  •  pytliactvo.

Je dôležité, aby sme na aktivity proti životnému prostrediu upozorňovali. Môžeme tak predísť väčším problémom ako sa môže sprvoti zdať.

Napriek tomu, že Európska únia disponuje najrozsiahlejším súborom vyspelých environmentálnych právnych predpisov na svete, v mnohých oblastiach pretrváva problém s ich uplatňovaním a dodržiavaním v praxi. Pri zabezpečovaní dodržiavania práva čelia orgány členských štátov najmä výzvam, akými sú široký rozsah pravidiel európskeho environmentálneho práva, veľké množstvo a rôznorodosť subjektov povinných dodržiavať tieto pravidlá či praktické ťažkosti s odhaľovaním a riešením environmentálnych zločinov.

V poslednom období sa čoraz viac dostáva do popredia právna úprava trestnoprávnej zodpovednosti za trestné činy proti životnému prostrediu (ŽP), hlavné bremeno zabezpečenia plnenia povinnosti na tomto úseku stále spočíva na orgánoch štátnej správy v rámci vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti za správne delikty, kde má osobitné postavenie Slovenská inšpekcia životného
prostredia (SIŽP).

Vo svojom príhovore informuje šéf envirorezortu László Sólymos, že inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia spravili za prvých šesť mesiacov tohto roka 1 406 kontrol. Najviac v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, vôd a prírody.

Najhoršie čísla vychádzajú pri ochrane prírody. Z 243 kontrol až 149 preukázalo porušenie legislatívy. Táto štatistika potvrdzuje, že skutočné
porušenia environmentálnej legislatívy, či už vedomé, alebo z nedbanlivosti, žiaľ, nie sú výnimkou.

Upozorňuje tiež na to, že postihovanie zločinov proti prírode má mnohé rezervy. “ A to treba jednoznačne zmeniť, pretože zmeny a doplnenia legislatívy nemôžu ochrániť životné prostredie, pokiaľ sa stanovené pravidlá nebudú v praxi uplatňovať. Aj to je dôvod, prečo v rezorte životného prostredia posilňujeme kompetencie inšpektorov Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Rovnako aj spoluprácu s tzv. enviropolíciou, patriacou pod Policajný zbor SR. Cieľ je jasný – spoločne presadzovať dôsledné uplatňovanie environmentálnych
predpisov v oblastiach odpadového hospodárstva, ovzdušia a ochrany prírody tak, aby porušovanie envirolegislatívy nebolo ekonomicky atraktívne.“

V tomto roku bol zvýšený rozpočet inšpekcie o približne 872-tisíc eur, čo predstavuje navýšenie o takmer
jednu pätinu oproti roku 2017.

Zdroje: SIŽP, Enviromagazín, MINV

Fotografie: pixabay.com

Mohlo by vás zaujímať

Newsletter

Zapoj sa do odberu nášho CorrectGreen newslettera a dostávaj pravidelné informácie zo sveta ekológie ľudskou rečou. Z newsletteru sa môžeš kedykoľvek odhlásiť.